Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2013

Σοφία Σολομώντος.

Σοφία Σολομώντος.

Το βιβλίο γράφτηκε πρωτοτύπως σε ελληνική γλώσσα, στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, οπότε δεν συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των έργων της Εβραϊκής Βίβλου. Η ελληνική μετάφραση των Εβδομήκοντα (Ο'), το κατατάσσει στα Ποιητικά - Διδακτικά Βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3- Ο Θεός ελπίδα των ευσεβών.


Ο Θεός ελπίδα των ευσεβών

Σοφ. Σολ. 3,1 Δικαίων δὲ ψυχαὶ ἐν χειρὶ Θεοῦ, καὶ οὐ μὴ ἅψηται αὐτῶν βάσανος.

Σοφ. Σολ. 3,1 Η ζωή όμως των δικαίων ευρίσκεται κάτω από το παντοδύναμον προστατευτικόν χέρι του Θεού, και καμμιά θλίψις και βάσανος δεν θα τους εγγίση, χωρίς ο Θεός να το επιτρέψη.

Σοφ. Σολ. 3,2 ἔδοξαν ἐν ὀφθαλμοῖς ἀφρόνων τεθνάναι, καὶ ἐλογίσθη κάκωσις ἡ ἔξοδος αὐτῶν

Σοφ. Σολ. 3,2 Εις τα μάτια των αφρόνων ο θάνατός των εθεωρήθη ως αφανισμός και μηδένισις και η έξοδός των από τον κόσμον αυτόν ως οδύνη και τιμωρία·

Σοφ. Σολ. 3,3 καί ἡ ἀφ᾿ ἡμῶν πορεία σύντριμμα, οἱ δέ εἰσιν ἐν εἰρήνῃ.

Σοφ. Σολ. 3,3 η αναχώρησίς των από την ζωήν αυτήν ως όλεθρος και απώλεια. Εκείνοι όμως υπάρχουν και ζουν εν ειρήνη.

Σοφ. Σολ. 3,4 καὶ γὰρ ἐν ὄψει ἀνθρώπων ἐὰν καλασθῶσιν, ἡ ἐλπὶς αὐτῶν ἀθανασίας πλήρης·

Σοφ. Σολ. 3,4 Διότι και εάν ακόμη εις τα μάτια των ανθρώπων και εκ μέρους των ανθρώπων πάσχουν και θλίβωνται, έχουν αυτοί σταθεράν και ακλόνητον την πεποίθησίν των εις την αθάνατον και μακαρίαν ζωήν.

Σοφ. Σολ. 3,5 καὶ ὀλίγα παιδευθέντες μεγάλα εὐεργετηθήσονται, ὅτι ὁ Θεὸς ἐπείρασεν αὐτοὺς καὶ εὗρεν αὐτοὺς ἀξίους ἑαυτοῦ·

Σοφ. Σολ. 3,5 Και εάν ολίγον ταλαιπωρηθούν και βασανισθούν εις την παρούσαν ζωήν, θα λάβουν μεγάλας αμοιβάς και βραβεία εις την αιωνιότητα. Διότι ο ίδιος ο Κυριος έθεσεν αυτούς υπό δοκιμασίαν δια των θλίψεων και τους εύρεν αξίους να βραβευθούν και να αμειφθούν από αυτόν.

Σοφ. Σολ. 3,6 ὡς χρυσὸν ἐν χωνευτηρίῳ ἐδοκίμασεν αὐτοὺς καὶ ὡς ὁλοκάρπωμα θυσίας προσεδέξατο αὐτούς.

Σοφ. Σολ. 3,6 Τους εδοκίμασεν, όπως ο χρυσοχόος δοκιμάζει και καθαρίζει τον χρυσόν δια του πυρός, και τους εδέχθη ευαρέστως, όπως δέχεται τα προσφερόμενα ολοκαυτώματα των θυσιών.

Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2013

Ἁγιολόγιον - Ὀκτώβριος 17 ΠΑΛΑΙΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ.

Ἁγιολόγιον - Ὀκτώβριος 17 ΠΑΛΑΙΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ.
Ὁ Προφήτης Ὠσηέ
Ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας Ὁσιομάρτυρας «ὁ ἐν τῇ Κρίσει»
Ἀνακομιδὴ τοῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου καὶ Δικαίου Λαζάρου
Κατάθεσις Τιμίου Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Λαζάρου στὴν Κωνσταντινούπολη
Οἱ Ἅγιοι Κοσμᾶς, Δαμιανός, Λεόντιος, Ἄνθιμος καὶ Εὐπρέπιος οἱ Ἀνάργυροι
Οἱ Ἅγιοι Ἀντίγονος, Λουκιανός, Τερέντιος, Νικομήδης καὶ Θεοφάνης
Οἱ Ἁγίες Ἰσιδώρα καὶ Νεοφύτη
Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς «ὁ ἐν Γεωργίᾳ»
Μνήμη πάντων τῶν προστατῶν καὶ πολιούχων Ἁγίων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὕδρας

ΚΗΡΥΓΜΑ 28ης Οκτωμβρίου 2013.

Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2013

28 Οκτωβρίου 1940.

28 Οκτωβρίου 1940.


H Ιταλία κηρύσσει πόλεμο και προσβάλλει τα από Αλβανίας σύνορα της Ελλάδας. Συνάντηση Χίτλερ - Μουσσολίνι στη Φλωρεντία, τοπική ώρα 11.00. "Φύρερ, προελαύνουμε.." ήταν τα πρώτα λόγια του Μουσσολίνι.

Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2013

Ἁγιολόγιον - Ὀκτώβριος 10 ΠΑΛΑΙΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ.

Ἁγιολόγιον - Ὀκτώβριος 10 ΠΑΛΑΙΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ.

Ὁ Ἅγιος Εὐλάμπιος καὶ Εὐλαμπία τὰ ἀδέλφια
Οἱ Ἅγιοι 200 Μάρτυρες
Ὁ Ὅσιος Βασιανός
Ὁ Ὅσιος Θεόφιλος ὁ Ὁμολογητής
Ὁ Ὅσιος Ἀμβρόσιος τῆς Ὄπτινα (Ρῶσος)
Οἱ Ἅγιοι 26 Ὁσιομάρτυρες Ζωγραφίτες τοῦ Ἁγίου Ὄρους
Ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας τῆς Τότμα (Ρῶσος)

Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2013

Ἁγιολόγιον - Ὀκτώβριος 8 ΠΑΛΑΙΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ.

Ἁγιολόγιον - Ὀκτώβριος 8 ΠΑΛΑΙΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ.

Ἡ Ὁσία Πελαγία
Ἡ Ἁγία Πελαγία ἡ Παρθένος
Ἡ Ἁγία Ταϊσία
Ὁ Ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ νέος ὁσιομάρτυρας.

Αχαριστία (Αποφθέγματα).

Αχαριστία (Αποφθέγματα).

Αγαπάς ένα μηδενικό, όταν αγαπάς έναν αχάριστο. Πλαύτος
Αγνώμων μη γίνου (Να μην είσαι αγνώμων). Ευριπίδης
Αν περιμαζέψεις έναν πεινασμένο σκύλο και τον ταΐσεις, δεν πρόκειται να σε δαγκώσει. Αυτή είναι η βασική διαφορά ανάμεσα στο σκύλο και τον άνθρωπο. Τουέην Μαρκ

Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2013

Νεανικές ευχές του Αγίου Νήφωνος.

Νεανικές ευχές του Αγίου Νήφωνος.

Ευχή συγχωρήσεως διά την πύρωσιν της σαρκός

Κύριε, εγώ άνθρωπός ειμι αμαρτωλός, νέος τη ηλικία, αρτίως τον πόλεμον έχων των παθών και της πυρώσεως της σαρκός· μη ουν λογισθή μοι τούτο εις αμαρτίαν, δέομαί σου, Χριστέ ο Θεός, Κύριος γαρ εί και εξουσίαν έχεις και λόγω μόνω λύειν τα πλημμελήματα ημών.

Περιπτώσεις των Ψαλμών.Κατά τον Άγιο Αρσένιο τον Καπαδόκη.

Περιπτώσεις των Ψαλμών.Κατά τον Άγιο Αρσένιο τον Καπαδόκη.

ΨΑΛΜΟΣ 1ος (Μακάριος ἀνήρ, ὃς οὐκ ἐπορεύθη)
Όταν φυτεύουν δένδρα ή αμπέλι, για να καρποφορήσουν

ΨΑΛΜΟΣ 2ος (Ἱνα τί ἐφρύαξαν ἔθνη;)
Για να δώσει φώτιση ο Θεός σ’ αυτούς που πηγαίνουν σε συνέδρια.

Υπόδειγμα ταπείνωσης.

Ο στάρετς Ιωσήφ, υπόδειγμα ταπείνωσης, πραότητας και ακατακρισίας, είπε κάποτε σε μια μοναχή:

Αν οι αμαρτίες του αδελφού σου σ’ ενοχλούν και δε μπορείς να βρεις την ειρήνη της ψυχής σου, θυμήσου τα εξής:
Αν οι αμαρτίες του αδελφού σου που θέλεις να διορθώσεις σ’ ενοχλούν, σ’ εκνευρίζουν και χάνεις την ειρήνη σου, τότε αμαρτάνεις και συ. Η αμαρτία δε διορθώνεται με την αμαρτία, αλλά με την ταπείνωση.

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος:η υπερηφάνεια είναι χειρότερη από κάθε θηρίο και από κάθε τύραννο!

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος:η υπερηφάνεια είναι χειρότερη από κάθε θηρίο και από κάθε τύραννο!


Ρίζα και πηγή και μητέρα κάθε αμαρτίας είναι η υπερηφάνεια. Εξαιτίας της ο πρωτόπλαστος έχασε τη μακάρια ζωή του παραδείσου. Εξαιτίας της και ο διάβολος που τον εξαπάτησε, έχασε το ουράνιο αξίωμα του αγγέλου.

Μα αδικήθηκα», λες, «και είμαι πικραμένος»Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Μα αδικήθηκα», λες, «και είμαι πικραμένος»Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Ξέχασε, λοιπόν, τις ξένες αμαρτίες, για να ξεχάσει και ο Κύριος τις δικές σου.
Γιατί αν πεις, «Τιμώρησε τον εχθρό μου», έκλεισες το στόμα σου.
Έχασε πια η γλώσσα σου το δικαίωμα να μιλάει στο Θεό.

Όταν συγχωρείς.​..άφησε όλη την οργή, εξαφάνισε την πληγή. Άγ. Ιωάννης Χρυσόστομος.

Όταν συγχωρείς.​..άφησε όλη την οργή, εξαφάνισε την πληγή. Άγ. Ιωάννης Χρυσόστομος.
« Όταν συγχωρείς, κερδίζεις περισσότερα από εκείνα που δίδεις», λέει
χαρακτηριστικά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μιλάει απλά, εποικοδομητικά,
θέλοντας να μας παιδαγωγήσει σε μία εποχή που το οφθαλμόν αντί οφθαλμού μοιάζει
να ισχύει περισσότερο παρά ποτέ.

Τίποτα δεν είναι ίσο με την Εκκλησία.Άγ. Ιωάννης Χρυσόστομος.

Τίποτα δεν είναι ίσο με την Εκκλησία.Άγ. Ιωάννης Χρυσόστομος.
Πολιορκήθηκε η Εκκλησία πριν από λίγες μέρες. Ήρθαν στρατιώτες σε παράταξη, που έβγαζαν φωτιές από τα μάτια. Γυμνώθηκαν ξίφη, μα κανείς δεν μάτωσε. Τα ανάκτορα ήταν σε κατάσταση αγωνίας, μα η Εκκλησία σε κατάσταση ασφάλειας. Στεκόμασταν χωρίς να φοβόμαστε την παραφορά τού στρατού, που ζητούσε τον δραπέτη. Γιατί, τέ­λος πάντων, είχαμε σίγουρο ενέχυρο το «Οι δυ­νάμεις τού άδη δεν θα την κατανικήσουν» (Ματθ. 16:18).

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Αν προσευχηθείς για τους συνανθρώπους σου, τα πέ­τυχες όλα!

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Αν προσευχηθείς για τους συνανθρώπους σου, τα πέ­τυχες όλα!


Ξέχασε, λοιπόν, τις ξένες αμαρτίες, για να ξεχάσει και ο Κύριος τις δικές σου. Γιατί αν πεις, “Τιμώρησε τον εχθρό μου”, έκλεισες το στόμα σου. Έχασε πια η γλώσσα σου το δικαίωμα να μιλάει στο Θεό.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Το στόμα σου δόθηκε όχι για να δαγκώνεις,αλλά για να παρηγορείς με τα λόγια σου.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Το στόμα σου δόθηκε όχι για να δαγκώνεις,αλλά για να παρηγορείς με τα λόγια σου.

Ξέχασε, λοιπόν, τις ξένες αμαρτίες, για να ξεχάσει και ο Κύριος τις δικές σου. Γιατί αν πεις, “Τιμώρησε τον εχθρό μου”, έκλεισες το στόμα σου. Έχασε πια η γλώσσα σου το δικαίωμα να μιλάει στο Θεό.

Ο μοναχός απο το Σινά και το θαύμα στην Θεία Λειτουργία.Ο μοναχός απο το Σινά και το θαύμα στην Θεία Λειτουργία.


Αφηγήθηκαν κάποτε οι πατέρες για έναν αδελφό ότι «Όταν μια Κυριακή γινόταν ακολουθία ξεκίνησε να έλθει στην εκκλησία σύμφωνα με τη συνήθεια αλλά τον κορόιδεψε ό διάβολος λέγοντας του- « Πηγαίνεις στην εκκλησία για να μεταλάβεις άρτο και οίνο και για να σου πουν ότι αυτά είναι σώμα και αίμα Χριστού; Μην κοροϊδεύεσαι ».

Ομολογία αμαρτιών (Αγ. Ιωάννου Χρυσοστόμου).

Ομολογία αμαρτιών (Αγ. Ιωάννου Χρυσοστόμου).

Ντρέπεσαι και κοκκινίζεις να ομολογήσεις τις αμαρτίες σου; Και αν ακόμα έπρεπε να τις ομολογείς μπροστά στους ανθρώπους και να εξευτελίζεσαι, ούτε τότε έπρεπε να ντρέπεσαι· διότι ντροπή και αισχύνη είναι το να αμαρτάνεις και όχι το να ομολογείς τις αμαρτίες σου. Τώρα όμως δεν είναι ανάγκη να είναι παρόντες και μάρτυρες κατά την ώρα της εξομολογήσεως.

Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2013

Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και η οικογενειακή ζωή.

Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και η οικογενειακή ζωή.

Ο θεσμός της οικογενείας σήμερα βρίσκεται σε κρίση παγκοσμίως. Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του οποίου φέτος εορτάζουμε τα 1600 χρόνια από την κοίμησή του, θεωρείται ο δημιουργός της θεολογίας του καθημερινού βίου. Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται θέσεις και συμβουλές του αγίου Χρυσοστόμου για το σημαντικότερο μέρος του καθημερινού βίου, την οικογένεια.

Συμεών Θεσσαλονίκης: Για την ιερή και θεοποιό προσευχή.

Συμεών Θεσσαλονίκης: Για την ιερή και θεοποιό προσευχή.

Κεφάλαιο 296


Αυτή λοιπόν η θεία προσευχή, η επίκληση του Σωτήρα μας, το «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με», είναι και προσευχή και ευχή και ομολογία της πίστεως· παρέχει το Άγιο Πνεύμα, είναι χορηγός θείων δωρεών, κάθαρση της καρδιάς, εκδίωξη των δαιμόνων, κατοίκηση μέσα μας του Ιησού Χριστού, πηγή πνευματικών εννοιών και θείων λογισμών, απολύτρωση από τις αμαρτίες, θεραπεία των ψυχών και των σωμάτων, χορηγός του θείου φωτισμού, βρύση του ελέους του Θεού, δωρητής θείων αποκαλύψεων και μυήσεων στον ταπεινό, και το μόνο σωτήριο, γιατί έχει το σωτήριο όνομα του Θεού μας, που είναι το μόνο όνομα που μας δόθηκε, το όνομα του Ιησού Χριστού, του υιού του Θεού, και δεν είναι δυνατό να σωθούμε με κανένα άλλο όνομα, όπως λέει ο Απόστολος.

Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2013

26-09. Μετάστασις αγίου Ιωάννου του Θεολόγου.

26-09.    Μετάστασις αγίου Ιωάννου του Θεολόγου.  (από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού.Τόμος Α´.Εκδόσεις Δόμος, 2005)

Tω αυτώ μηνί Kϛ΄, η μετάστασις του Aγίου ενδόξου Aποστόλου και Eυαγγελιστού, φίλου, παρθένου, επιστηθίου, ηγαπημένου, Iωάννου του Θεολόγου.
Πατρός παρέστης ηγαπημένω Λόγω,
Πάντων μαθητών ηγαπημένε πλέον.
Πρός γε Θεόν μετέβη βροντής πάις εικάδι έκτη.

Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2013

Σεπτέμβριος 25.Ἡ Ὁσία Εὐφροσύνη, θυγατέρα Παφνουτίου τοῦ Αἰγυπτίου.


Σεπτέμβριος 25.Ἡ Ὁσία Εὐφροσύνη, θυγατέρα Παφνουτίου τοῦ Αἰγυπτίου.
Ὁ Ὅσιος Παφνούτιος
Ὁ Ὁσιομάρτυς Παφνούτιος ὁ ἀναχωρητὴς καὶ οἱ σὺν αὐτῷ 546 μαρτυρήσαντες
Ἀνάμνηση Μεγάλου Σεισμοῦ
Οἱ Ἅγιοι Παῦλος, Τάττη καὶ τὰ παιδιά τους Σαβινιανός, Μάξιμος, Ροῦφος καὶ Εὐγένιος
Ὁ Ἅγιος Βυζατηνός
Ὁ Ὅσιος Σέρπος ὁ θαυματουργὸς (Ρῶσος)
Ὁ Ὅσιος Θεόφιλος Ἀρχιεπίσκοπος Ἐφέσου

Ἡ Ὁσία Εὐφροσύνη, θυγατέρα Παφνουτίου τοῦ Αἰγυπτίου

Ἦταν μοναχοκόρη καὶ πολὺ πλούσια. Ὁ πατέρας της Παφνούτιος ἦταν ὁ πλουσιότερος τῆς Ἀλεξάνδρειας καὶ μαζὶ μὲ τὴν σύζυγό του διακρίνονταν γιὰ τὴν θερμὴ πίστη τους στὸ Θεό. Δώδεκα χρονῶν ἡ Εὐφροσύνη ἔμεινε ὀρφανὴ ἀπὸ μητέρα, καὶ ὁ πατέρας της ἀφοσιώθηκε ἀκόμα πιὸ φιλόστοργα στὴν ἐπιμέλεια τῆς κόρης του.

ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ: Νηστεύεις;

ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ: Νηστεύεις; 

Ν η σ τ ε ύ ε ι ς ;

Απόδειξέ το μέσα από τα έργα σου….

Εάν δεις φτωχό, να τον ελεήσεις
Εάν δεις εχθρό, να συμφιλιωθείς μαζί του
Εάν δεις μια όμορφη γυναίκα, να μην την κοιτάξεις 

Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, Επιστολή σε πνευματικό του παιδί.

Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, Επιστολή σε πνευματικό του παιδί.

Ένας συνάδελφός σου, σού επαναλαμβάνει συνεχώς: "ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΟΣ!" Και αισθάνεσαι σα να σε χτυπά με μαστίγιο.
Κι εσύ αγωνιάς για την ψυχή του και τη ζωή του. Και καλά σκέφτεσαι.
Αν δεν υπάρχει ο Ζών και Παντοδύναμος Θεός κι αν δεν είναι ισχυρότερος από το θάνατο, τότε ο θάνατος είναι ο μοναδικός κυρίαρχος.
Και η κάθε ζωντανή ύπαρξη δεν είναι παρά ένα κλωτσοσκούφι του θανάτου. Ένα ποντικάκι στο στόμα της γάτας.

Αγίου Ιγνατίου Μπριατσανίνωφ, Βάλε φωτιά στις σκέψεις μου και στην καρδιά μου!

Αγίου Ιγνατίου Μπριατσανίνωφ, Βάλε φωτιά στις σκέψεις μου και στην καρδιά μου!

Ξεχύνω τα λόγια της καρδιάς μου, που απαλά σκιρτά από χαρά άφθαρτη κι ανέκφραστη. Αδελφοί, αν εισχωρήσετε στα λόγια μου με καθαρό λογισμό, θα ευφρανθείτε σαν σε συμπόσιο πνευματικό! Η πίστη στο Χριστό είναι ζωή. Όποιος τρέφεται με την πίστη, γεύεται ήδη, στη διάρκεια της επίγειας πορείας του, την αιώνια ζωή, που ετοιμάστηκε για τους δικαίους στο τέλος αυτής της πορείας. Ο Κύριος είπε: «Όποιος πιστεύει σ’ εμένα, αυτός έχει την αιώνια ζωή».

Οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, Η Μαγεία.

Οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, Η Μαγεία. 

Ταιριάζει σε όσα θα πω παρακάτω, να δανεισθώ το θρηνητικό εκείνο ρητό του προφήτη Ιερεμία και να φωνάξω κι εγώ με οδύνη : “Ποιός θα βάλει στα μάτια μου πηγή δακρύων, για να κλάψουν πικρά το λαό των Χριστιανών μέρα και νύχτα;” Γιατί ποιός μπορεί, αλήθεια, να μην τον κλάψει, όταν σκεφθεί πως, ενώ ο Υιός του Θεού νίκησε με το σταυρικό Του θάνατο όλους τους δαίμονες, οι Χριστιανοί τους αναδεικνύουν πάλι νικητές και τροπαιούχους με τις διάφορες μαγείες τους;

Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για το γάμο και την ανατροφή των παιδιών .

Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για το γάμο και την ανατροφή των παιδιών .

Για την επιλογή συζύγου:

Όταν περιεργάζεσαι και αναζητάς υποψήφιο γαμπρό, να προσεύχεσαι• πες στον Θεό• όποιον θέλεις εσύ στείλε• ανάθεσε σ’ Αυτόν την υπόθεση, και αφού τον τίμησες μ’ αυτή την τιμή θα σε ανταμείψει. Παρακαλείτε πάντοτε τον Θεό να γίνει μεσίτης σ’ όλα τα έργα σας. Γιατί, αν ρυθμίσουμε έτσι τα ζητήματα μας, ούτε διαζύγιο θα υπάρξει ποτέ, ούτε υποψία για μοιχεία, ούτε αφορμή για ζηλοτυπία, ούτε διαμάχες και φιλονικείες, αλλά θα απολαύσουμε πολλή ειρήνη και ομόνοια• και όταν υπάρχει ομόνοια, θα ακολουθήσουν και άλλες αρετές.

ΚΑΝΕΙΣ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ Ν` ΑΠΕΛΠΙΖΕΤΑΙ, ΕΣΤΩ ΚΙ ΑΝ ΈΚΑΝΕ ΠΟΛΛΕΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ, ΑΛΛΑ ΝΑ ΕΛΠΙΖΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΣΩΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑ.

ΚΑΝΕΙΣ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ Ν` ΑΠΕΛΠΙΖΕΤΑΙ, ΕΣΤΩ ΚΙ ΑΝ ΈΚΑΝΕ ΠΟΛΛΕΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ, ΑΛΛΑ ΝΑ ΕΛΠΙΖΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΣΩΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑ.


Από το βίο της αγίας Συγκλητικής


Τις αμελείς και ράθυμες ψυχές -έλεγε η μακαρία Συγκλητική- κι εκείνες που από νωθρότητα δεν καταφέρνουν να προκόψουν στην αρετή, καθώς και όσες κυριεύονται εύκολα από την απόγνωση, πρέπει να τις ενθαρρύνουμε. Αν μάλιστα παρουσιάσουν ακόμα κι ένα μικρό καλό, να το θαυμάζουμε και να το μεγαλοποιούμε. Απεναντίας, και τα πιο σοβαρά και μεγάλα σφάλματά τους, να τα χαρακτηρίζουμε μπροστά τους σαν πολύ μικρά κι ασήμαντα. Γιατί ο διάβολος, που θέλει όλα να τα διαστρέφει για να μας κολάσει, προσπαθεί να κρύβει από τούς αγωνιστές και τους επιμελείς στην άσκηση τις αμαρτίες τους, κάνοντάς τους να τις ξεχνούν, για να τούς ρίξει έτσι στην υπερηφάνεια.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ.


Νεοελληνική απόδοση από το βιβλίο του Σεργίου Α. Νείλου. "Τα άξια υπό τον μόδιον".

Oι συμβουλές αποδίδονται σε ανώνυμο γέροντα της περίφημης μονής της Όπτινα.
Συμβουλές Γέροντος σε χριστιανούς που ζουν στον κόσμο

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ζωή μας δόθηκε μόνο και μόνο για να δοξάζουμε το Θεό, να ευεργετούμε τον πλησίον και να αγωνιζόμαστε για την απόκτηση της Βασιλείας των Ουρανών, βαδίζοντας τη «στενή» και "τεθλιμμένη" οδό που μας υποδεικνύει το Ευαγγέλιο (Ματθ. 7:14).

Οσίου Εφραίμ του Σύρου: "Σε ψυχή που ραθυμεί".

Οσίου Εφραίμ του Σύρου: "Σε ψυχή που ραθυμεί".

Ψυχή, μη χάνεις το θάρρος σου και μη θλίβεσαι. μη συλλογίζεσαι τον εαυτό σου ότι είναι στο πλήθος της αμαρτίας. μην επιφέρεις στον εαυτό σου τη φωτιά. μη λες ότι ο Κύριος με απέρριψε από την παρουσία του, διότι αυτός ο λόγος δεν θα αρέσει στο Θεό, επειδή ο ίδιος κράζει σ' εσένα, λέγοντας: "Λαέ μου, τι κακό σου έκανα ή σε τι σε λύπησα ή σε τι σε στενοχώρησα;(Μιχ. 6,3). Μήπως εκείνος που έπεσε δε σηκώνεται; Ή μήπως εκείνος που χάνει το δρόμο τουδε φροντίζει να επιστρέψει;(Ιερ. 8,4)".

Ανδρέου Κρήτης: "Λόγος περί της υποθέσεως του Τελώνη και του Φαρισαίου".


Ανδρέου Κρήτης: "Λόγος περί της υποθέσεως του Τελώνη και του Φαρισαίου".

Το περιεχόμενον της παραβολής του Τελώνου και του Φαρισαίου αποτελεί κάτι σαν προγύμνασμα και προετοιμασία, γι’ αυτούς που θέλουν να πλησιάσουν την ιερά ταπείνωση, που περιέχεται σε όλες τις αρετές, επάνω στις οποίες στηρίζεται πράγματι η Βασιλεία των ουρανών, και να απέχουν από την θεομίσητον αλαζονείαν, η οποία αποτρέπει τον άνθρωπον από κάθε φιλόχριστον αρετή.
Ποίος λοιπόν δεν θα ποθήση να μιμηθή τον τελώνην και την επιστροφήν και την μετάνοιάν του, και δεν θα αποστραφή την έπαρση του Φαρισαίου, αφού η μεν ταπείνωσις συνδέεται με τον Χριστόν, η δε αλαζονεία με τον υπερήφανον δαίμονα;

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: "Ο εκκλησιασμός".


Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: "Ο εκκλησιασμός".
Η πίστη στο Θεό και η συμμετοχή στη θεία λατρεία, προπαντός στην ευχαριστιακή σύναξη, αποτελούν για κάθε ζωντανό μέλος της Εκκλησίας δυο πραγματικότητες αξεχώριστες.


Ο αληθινός χριστιανός δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τη θεία Λειτουργία. Τα υπερώα του Μυστικού Δείπνου και της Πεντηκοστής, που συνέχειά τους είναι οι ιεροί ναοί, αποτελούν κατεξοχήν τους τόπους της παρουσίας του Θεού και την διανομής των θείων χαρισμάτων. Η «ομοθυμαδόν επί το αυτό» προσκαρτέρηση των πιστών εκφράζει την ενότητα του εκκλησιαστικού σώματος, που εδώ και τώρα προγεύεται τα αγαθά της βασιλείας του Θεού.

Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων: Η μετάνοια.

Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων: Η μετάνοια.


Η μετάνοια είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της πνευματικής ζωής. Η αναγνώριση της αμαρτωλότητός μας, ο πόνος επειδή πικράναμε τον Θεό, η απόφαση για μια αλλαγή και η καταφυγή στην εξομολόγηση αποτελούν την απαρχή της σωτηρίας μας.


Ο Τίμιος Πρόδρομος και ο ίδιος ο Κύριος άρχισαν το κήρυγμά τους καλώντας σε μετάνοια. Κανείς δεν μπορεί να σωθεί, αν δεν μετανοήσει. Μόνο με την μετάνοια ένας μεγάλος ληστής «λήστεψε» ακόμη και τον παράδεισο.

Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2013

Αγιος Δημήτριος του Ροστώφ – Ανάπαυσις της ψυχής κοντά στον Κύριο.

Αγιος Δημήτριος του Ροστώφ – Ανάπαυσις της ψυχής κοντά στον Κύριο.


Όσο και ν΄ αναζητάς ανάπαυσι και παρηγοριά σ” αυτόν τον πρόσκαιρο κόσμο δεν θα την βρης. Την ειρήνη και την παρηγοριά μπορεί να τη δώση στην ψυχή μόνον ο Κύριος, με τη χάρι Του. Όπως ο ίδιος είπε: «Ειρήνην αφίημι υμίν, ειρήνη την εμήν δίδωμι υμίν· ου καθώς ο κόσμος δίδωσιν, εγώ δίδωμι υμίν» (Ιω. 14. 27)

Ἡ Ἁγία Θέκλα ἡ Ἰσαπόστολος 24 Σεπτεμβρίου.

Ἡ Ἁγία Θέκλα ἡ Ἰσαπόστολος 24 Σεπτεμβρίου.

 Γεννήθηκε ἀπὸ εἰδωλολατρικὴ οἰκογένεια στὸ Ἰκόνιο. Μνηστεύθηκε μὲ κάποιο νέο, τὸ Θάμυρη, μὲ τὸν ὁποῖο ἔμελλε νὰ συζευχθεῖ.

Ὁ Ὅσιος Κόπρις 24 Σεπτεμβρίου.

Ὁ Ὅσιος Κόπρις 24 Σεπτεμβρίου.

Ἐπονομάσθηκε ἔτσι, διότι ἡ μητέρα του σὲ καιρὸ διωγμοῦ καὶ ἐπιδρομῆς βαρβάρων, ἐνῶ ἔτρεχε καὶ αὐτὴ νὰ φύγει, τὴν ἔπιασαν οἱ πόνοι τοῦ τοκετοῦ στὸ δρόμο καὶ γέννησε τὸν Ὅσιο πάνω σὲ κοπριά!

Την 24ην Σεπτεμβρίου. ΔΙΗΓΗΣΙΣ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ ΕΙΚΟΝΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ.ΔΙΗΓΗΣΙΣ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ ΕΙΚΟΝΟΣ
ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ.

Την 24ην Σεπτεμβρίου.

Εὐλόγησον Πάτερ.

Εὑρισκόμενος εἰς ταύτην, τὴν νῆσον τῶν Κυθήρων ἕνας ἐρημότοπος, λεγόμενος Μυρτίδια, (διατὶ ὅλος δασωμένος ἀπὸ μυρτίαις, καὶ ἀκατοίκητος, μόνον τὰ ζῶα τῶν ἀγροίκων ἐκεῖ ἔβοσκαν), ἔπραττεν ἐκεῖ κάποιος εὐλαβὴς Χριστιανός, καὶ αὐτὸς ὁδηγηθεὶς ἀπὸ κάποιαν θεωρίαν ὁποῦ εἶδεν εἰς τὸν ὕπνον του, ἔχωντας περισσὴν εὐλάβειαν εἰς τὴν κυρίαν Θεοτόκον, ἐπήγαινε συχνότερα εἰς αὐτὸν τὸν τόπον· καὶ στέκωντας ἐκεῖ,

Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2013

Σεπτέμβριος 19. Οἱ Ἅγιοι Τρόφιμος, Σαββάτιος καὶ Δορυμέδων.

Σεπτέμβριος 19. Οἱ Ἅγιοι Τρόφιμος, Σαββάτιος καὶ Δορυμέδων.

Οἱ Ἅγιοι Τρόφιμος, Σαββάτιος καὶ Δορυμέδων

Μαρτύρησαν ἐπὶ βασιλέως Πρόβου καὶ διοικητοῦ Ἀντιοχείας Ἠλιοδώρου (278 μ.Χ.). Ὅταν λοιπὸν ὁ Τρόφιμος μὲ τὸ Σαββάτιο βρέθηκαν στὴν Ἀντιόχεια καὶ εἶδαν τὰ πολυποίκιλα ἁμαρτωλὰ ὄργια ποὺ γίνονταν πρὸς τιμὴν τοῦ Ἀπόλλωνα, δὲ συγκρατήθηκαν καὶ ἀποδοκίμασαν δημόσια τὴν ἁμαρτωλὴ αὐτὴ παραφροσύνη.