ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ.

ΣΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΤΗΣ(ΑΓΑΠΗΣ) ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ.
·       Κανών Ι' τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων:
"Εἴ τις ἀκοινωνήτῳ, κᾄν ἐν οἴκῳ συνεύξηται, οὗτος ἀφοριζέσθω". [Ἀκοινώνητοι εἶναι, μεταξὺ ἄλλων, οἱ Αἱρετικοὶ (Ἑτερόδοξοι), καὶ οἱ Σχισματικοί].
Κάθε φορὰ ποὺ λένε οἱ Αἱρετικοὶ Οἰκουμενιστὲς ὅτι δὲν ὑπάρχει συμπροσευχή (στὰ Οἰκουμενιστικὰ Συνέδρια), κατ' ἀνεξήγητον τρόπον δὲν βλέπω ἐξαιτίας ρίψεως στάχτης στὰ μάτια μου! Τὰ φίδια κρύβονται μέχρι νὰ βροῦν τὸν κατάλληλο καιρὸ νὰ θανατώσουν μὲ τὸ δηλητήριό τους. Παρόμοια καὶ οἱ Αἱρετικοὶ Οἰκουμενιστές. Στὸν Ὀρθόδοξο Τύπο (1573, 19/11/04, σ. 1) ὁ Καθηγητὴς κ. Ἰωάννης Κορναράκης ἀναφέρει: "Ὁ Χρ. Γιανναρᾶς, στὴν μελέτη του· Ἀλήθεια καὶ Ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας (1997) σ. 233, ἐπισημαίνει ὅτι, στὸ διάλογο μὲ τοὺς Προτεστάντες· "Οἱ Ὀρθόδοξοι εἴχαμε ἐλλιπῆ προπαρασκευὴ καὶ δὲν ἀρνηθήκαμε ποτὲ τὴν συμμετοχή μας στὶς κοινὲς προσευχὲς στὰ συνέδρια..." ".
  Κανὼν ΜΕ' τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων "Ἐπίσκοπος, ἢ Πρεσβύτερος, ἢ Διάκονος αἱρετικοῖς συνευξάμενος, μόνον, ἀφοριζέσθω, εἰ δὲ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς, ὡς Κληρικοῖς ἐνεργῆσαί τι, καθαιρείσθω"
  Κανὼν ΞΕ' τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων "Εἴ τις Κληρικὸς, Λαϊκὸς εἰσέλθοι εἰς συναγωγὴν Ἰουδαίων, αἱρετικῶν προσεύξασθαι, καὶ καθαιρείσθω, καὶ ἀφοριζέσθω"
Κανὼν ΟΑ' τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων "Εἴ   τις Χριστιανὸς ἔλαιον ἀπενέγκοι εἰς ἱερὸν ἐθνῶν, εἰς συναγωγὴν Ἰουδαίων ἐν ταῖς ἑορταῖς αὐτῶν, λύχνους ἅπτοι, ἀφοριζέσθω"

  Κανὼν ΣΤ' τῆς ἐν Λαοδικείᾳ Τοπικῆς Συνόδου "Περὶ τοῦ, μὴ συγχωρεῖν τοῖς αἱρετικοῖς εἰσιέναι εἰς τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ, ἐπιμένοντας τῇ αἱρέσει"
   Κανὼν ΛΒ' τῆς ἐν Λαοδικείᾳ Τοπικῆς Συνόδου "Ὅτι οὐ δεῖ αἱρετικῶν εὐλογίας λαμβάνειν, αἵτινές εἰσιν ἀλογίαι μᾶλλον, εὐλογίαι"
Κανὼν ΛΓ' τῆς ἐν Λαοδικείᾳ Τοπικῆς Συνόδου "Ὅτι οὐ δεῖ αἱρετικοῖς σχισματικοῖς συνεύχεσθαι"
 ● Κανὼν ΛΖ' τῆς ἐν Λαοδικείᾳ Τοπικῆς Συνόδου " Ὅτι οὐ δεῖ παρὰ τῶν Ἰουδαίων αἱρετικῶν τὰ πεμπόμενα ἑορταστικὰ λαμβάνειν, μηδὲ συνεορτάζειν αὐτοῖς"

  Κανὼν Θ' τοῦ Τιμοθέου Ἀλεξανδρείας "Ἐρώτησις. Εἰ ὀφείλει Κληρικὸς εὔχεσθαι, παρόντων Ἀρειανῶν, ἢ ἄλλων αἱρετικῶν; ἢ οὐδὲν αὐτὸν βλάπτει, ὁπόταν αὐτὸς ποιῇ τὴν εὐχήν, ἤγουν τὴν προσφοράν; Ἀπόκρισις. Ἐν τῇ θείᾳ ἀναφορᾷ ὁ Διάκονος προσφωνεῖ πρὸ τοῦ ἀσπασμοῦ. "Οἱ ἀκοινώνητοι περιπατήσατε." Οὐκ ὀφείλουσιν οὖν παρεῖναι, εἰ μὴ ἂν ἐπαγγέλλωνται μετανοεῖν καὶ ἐκφεύγειν τὴν αἵρεσιν"

Σημ. Οἱ Κανόνες τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, ἔχουν ἐπικυρωθεῖ ἀπὸ τὸν β' Κανόνα τῆς ΣΤ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου, καὶ ἀπὸ τὸν α' Κανόνα τῆς Ζ' Οἰκ. Συνόδου. Οἱ Κανόνες τῆς ἐν Λαοδικείᾳ Τοπικῆς Συνόδου, καὶ τοῦ Τιμοθέου Ἀλεξανδρείας, ἔχουν ἐπικυρωθεῖ ἀπὸ τὸν α' Κανόνα τῆς Δ' Οἰκ. Συν., τὸν β' τῆς ΣΤ', καὶ ἀπὸ τὸν α' τῆς Ζ' Οἰκ. Συνόδου. "Ὅτι οἱ θεῖοι Κανόνες ὑπὲρ τοὺς βασιλικοὺς νόμους ἰσχύουσιν" (Πηδάλιον, σ. κ.') "Ὡρίσθη παρὰ τῶν Ἁγίων Πατέρων χρῆναι καὶ μετὰ θάνατον ἀναθεματίζεσθαι, τοὺς εἴτε εἰς πίστιν, εἴτε εἰς Κανόνας ἁμαρτήσαντας" (Πηδάλιον, σ. κ.')
 Παναγιώτης Δ. Παπαδημητρίου 01/02/2005- 
ΣΥΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ
Το 1963, παραμονές Χριστουγέννων, ο Αθηναγόρας, για πρώτη φορά μετά το σχίσμα, σπεύδει και συναντάται στα Ιεροσόλυμα με τον πάπα Παύλο 6ο. Το γεγονός αυτό ανάγκασε «τω καιρώ εκείνω» τον αγιορείτη μοναχό Θεόκλητο Διονυσιάτη να γράψει: Εγώ παραμένω εμβρόντητος ακόμη. Η τολμηροτέρα φαντασία ουδέποτε θα μπορούσε να συλλάβη τα γεγονότα της Ιερουσαλήμ κατά τας ημέρας των Χριστουγέννων. Αλλά μαζί μου θα είναι εμβρόντητοι και πάντες οι Ορθοδόξως σκεπτόμενοι….»!
Στις 7.12. 1965 ο Αθηναγόρας υπογράφει την άρση του αναθέματος κατά των Φράγκων, που έγινε το 1053!  Οι Φράγκοι όμως, είχαν αναθεματιστεί προηγουμένως, από την 8η Οικουμενική Σύνοδο το 879 επί αγίου Φωτίου! Ο Αθηναγόρας κατάργησε και αυτά τα αναθέματα;
Στις 25.7. 1967 ο πάπας Παύλος 6ος πηγαίνει στην Κωνσταντινούπολη. Τον υποδέχεται στο Πατριαρχείο ο Αθηναγόρας. Τον εισάγει στον Πατριαρχικό ναό. Εκεί τελείται ειδική ακολουθία. Ο διάκονος του Πατριαρχείου αναπέμπει τη δέηση « Έτι δεόμεθα υπέρ του Αγιωτάτου πάπα Ρώμης και του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Αθηναγόρα..»! Όταν ο Πατριάρχης  του πρόσφερε ένα επιτραχείλι του 16ου αιώνα, οι παριστάμενοι φώναζαν «άξιος, άξιος»!
Τον Οκτώβριο 1967 ο Αθηναγόρας ανταποδίδει την επίσκεψη του πάπα στο Βατικανό! Στο ναό του Αγίου Πέτρου, πάπας και Αθηναγόρας έλαβαν μέρος σε θεαματική ελλειπή λειτουργία, χωρίς προσκομιδή, καθαγιασμό και κοινωνία! Κατά την επίσκεψή του στο Βατικανό ο Αθηναγόρας είπε στον πάπα, ότι είναι «φορεύς αποστολικής χάριτος και διάδοχος πλειάδος αγίων ανδρών»!

Στις 21.3.1971 ο Αθηναγόρας με μήνυμά του στον πάπα αναγνωρίζει ως έγκυρα τα μυστήριά του!
Στις 15.7.1972 επί πατριαρχίας Δημητρίου ο Ιερεύς του πατριαρχικού ναού κοινωνεί ομάδα τουριστών από Γαλλία και Βέλγιο!
Στις 29.11.1979 ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Β΄ μεταβαίνει στην Κωνσταντινούπολη. Τον υποδέχεται στο αεροδρόμιο ο πατριάρχης Δημήτριος. Στο πατριαρχείο τελέσθηκε δοξολογία. Πάπας και πατριάρχης απήγγειλαν από κοινού το «Πάτερ ημών»! Εψάλησαν οι «φήμες» και των δύο!
Στις 6.12.1987 ο πατριάρχης Δημήτριος μετέβη στο Βατικανό, όπου «συλλειτούργησε» με τον πάπα!
Το 1990 στο Σαμπεζύ της Ελβετίας υπογράφηκε  συμφωνία των εκπροσώπων των Πατριαρχείων και άλλων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών, ότι οι Μονοφυσίτες είναι Ορθόδοξοι, με αποτέλεσμα να επέλθη «κοινωνία» τους με το Πατριαρχείο Αντιόχειας και εν μέρει με το Πατριαρχείο της Αλεξάνδρειας!
Τον Φεβρουάριο 1991 ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Στυλιανός Χαρκιανάκης χοροστατεί σε οικουμενιστική λειτουργία στην Καμπέρα Αυστραλίας!
Στις 2.11.1991 στην ενθρόνισή του ο νέος πατριάρχης Βαρθολομαίος δήλωσε, ότι θα συνεχίσει τη γραμμή των προκατόχων του Μελέτιου Μεταξάκη, Αθηναγόρα και Δημητρίου!
Το 1993 υπογράφηκε με τους Παπικούς η Συμφωνία του Μπελεμέντ του Λιβάνου, που τα Πατριαρχεία αναγνώρισαν ότι οι Παπικοί ήταν πάντα Ορθόδοξοι!


Το  2001 Η Νεοημερολογίτικη  Εκκλησία της Ελλάδος υποδέχτηκε τον Πάπα στην Ελλάδα! Το 2005 ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος με Νεοημερολογίτες επισκόπους παρέστη στην κηδεία του πάπα στο Βατικανό!
Μηναῖον
Μηναίον Αποστολικής Διακονίας
Να απαντήση η «Άποστ. Διακονία»
Υπό μοναχού του Άγιου Όρους ελάβομεν έπιστολήν, με την οποίαν πληροφορεί τον «Ο.Τ.» ότι:
«Εις τις 5 Δεκεμβρίου εις το Συναξάρι της ημέρας είναι και το μαρτύριον του Όσιομάρτυρος Κοσμά και τών συν αυτώ μαρτυρησάντων έπί Λατινόφρονος Ιωάννου Βέκκου εις τας Καρυάς του Αγίου Όρους, οι οποίοι, ως γνωστόν ήλλαγξαν τον Πατριαρχην Ίωάννην Βέκκον και ήρνήθησαν να συλλειτουργήσουν με τους Λατινόφρονας. Το Μηναίον, έκδοσις «Αποστολικής Διακονίας» μηνός Δεκεμβρίου δεν αναφέρει απολύτως τίποτε. Τουναντίον το Παλαιόν Μηναίον, έκδοσης Βενετίας, αναφέρει δια το Μαρτύριον. Εις τι άραγε να οφείλεται αυτή ή αποσιώπησις, και ή μη αναγραφή στό Μηναίον του Δεκεμβρίου; Πρόκειται ασφαλώς, δια να κάμνουν αυτό πού θέλουν. Δηλαδή να μας φραγκέψουν και να ξεχάσουμε τα εγκλήματα, τα όποια διέπραξαν εις το παρελθόν».
Ό «Ο.Τ.» απευθύνεται εις την Αποστολικήν Διακονίαν και την καλεί να απαντήση.
Ὀρθόδοξος Τύπος, 1578, 24/12/04, σ. 8.

Σχόλιον "Ἀναλογίου": Τὸ Μηναῖον (ἐκδ. ΦΩΣ, τυπ. 1996) τῇ Ε' Δεκεμβρίου γράφει:"... Οἱ Ἅγιοι Ὅσιοι Μάρτυρες, οἱ ἐν τοῖς κελλίοις τοῦ Ἄθω κατοικοῦντες, οἱ τοὺς Λατινόφρονας ἐλέγξαντες, τὸν Βασιλέα, φημί, Μιχαὴλ καὶ τὸν Πατριάρχην Βέκκον, ὁ μὲν πρῶτος ἀγχόνῃ, οἱ δὲ λοιποὶ ξίφει τελειοῦνται". Πρότασις "Ἀναλογίου": Φεύγετε τὶς νέες ἐκδόσεις τῶν Οἰκουμενιστῶν.
ΚΑΙ ΕΠΕΙΤΑ ΛΕΝΕ ΟΣΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΕΠΕΙΔΗ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΟΥΝ ΚΑΘΑΡΗ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΩΣΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΛΥΚΟΠΟΙΜΕΝΕΣ ΥΠΑΚΟΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΙΕ’ ΙΕΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ΤΗΣ Α’ ΚΑΙ Β’ ΛΕΓΟΜΕΝΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ που αναφέρει τα εξής : «Τὰ  ὁρισθέντα περὶ Πρεσβυτέρων καὶ Ἐπισκόπων καὶ Μητροπολιτῶν, πολλῷ μᾶλλον ἐπὶ Πατριαρχῶν ἁρμόζει. Ὣστε εἲ τις Πρεσβύτερος, ἦ Ἐπίσκοπος, ἦ Μητροπολίτης τολμήσοι ἀποστῆναι τῆς πρὸς τὸν οἰκεῖον Πατριάρχην κοινωνίας, καὶ μὴ ἀναφέροι τὸ ὂνομα αὐτοῦ, κατὰ τὸ ὡρισμένον καὶ τεταγμένον, ἐν τῇ θείᾳ Μυσταγωγίᾳ, ἀλλά πρὸ ἐμφανείας συνοδικῆς καὶ τελείας αὐτοῦ κατακρίσεως, σχίσμα ποιήσοι˙ τοῦτον ὣρισεν ἡ ἁγία Σύνοδος πάσης ἱερατείας παντελῶς ἀλλότριον εἶναι, εἰ μόνον ἐλεχθείη τοῦτο παρανομήσας. Καὶ ταῦτα μὲν ἐσφράγισταί τε καὶ ὣρισται περὶ τῶν προφάσει τινῶν ἐγκλημάτων τῶν οἰκείων ἀφισταμένων προέδρων, καὶ σχίσμα ποιούντων, καὶ τὴν ἓνωσιν τῆς Ἐκκλησίας διασπώντων. Οἱ γὰρ δι’ αἳρεσίν τινα παρὰ τῶν ἁγίων Συνόδων, ἢ Πατέρων, κατεγνωσμένην, τῆς πρὸς τὸν πρόεδρον κοινωνίας ἑαυτοὺς διαστέλλοντες, ἐκείνου δηλονότι τὴν αἳρεσιν δημοσίᾳ κηρύττοντος, καὶ γυμνῇ τῇ κεφαλῇ ἐπ’ Ἐκκλησίας διδάσκοντος, οἱ τοιοῦτοι οὐ μόνον τῇ κανονικῇ ἐπιτιμήσει οὐχ ὑπόκεινται πρὸ συνοδικῆς διαγνώσεως ἑαυτοὺς τῆς πρὸς τὸν καλούμενον Ἐπίσκοπον κοινωνίας ἀποτειχίζοντες, ἀλλὰ καὶ τῆς πρεπούσης τιμῆς τοῖς ὀρθοδόξοις ἀξιωθήσονται. Οὐ γὰρ Ἐπισκόπον κοινωνίας ἀποτειχίζοντες, ἀλλὰ καὶ τῆς πρεπούσης τιμῆς τοῖς ὀρθοδόξοις ἀξιωθήσονται. Οὐ γὰρ Ἐπισκόπων, ἀλλὰ ψευδεπισκόπων καὶ ψευδοδιδασκάλων κατέγνωσαν, καὶ οὐ σχίσματι τὴν ἓνωσιν τῆς ἓνωσιν τῆς Ἐκκλησίας κατέτεμον, ἀλλὰ σχισμάτων καὶ μερισμῶν τὴν Ἐκκλησίαν ἐσπούδασαν ῥύσασθαι. »  ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΘΗΚΑΝ  ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΣΥΝΕΛΘΟΥΝ ΟΙ (ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ) ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΛΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΙΣΤΗ.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου